Pháp Âm

Mục Pháp Âm của Ḥa Thượng Thích Trí Tịnh được xếp theo vần.

 

Đ

 • Đường Về Cực Lạc.

  Cư Sĩ Trí Nhân Đọc.

  Giới thiệu về các Kinh Sách Tịnh Độ, làm rơ lời Phật ư Tổ, ngơ hầu khuyên tấn mọi người đồng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, đồn thành Phật đạo.

   

 • Đường Về Cực Lạc.

  Cư Sĩ Diệu Âm Đọc.

H

 • Hương Sen Vạn Đức.

  Cư Sĩ Diệu Âm Đọc.

  Sưu tập những buổi nói chuyện, những bài thuyết pháp cùng trích dẫn những trước tác của Ḥa Thượng Thích Trí Tịnh.

K

 • Kệ Niệm Phật.

  Ḥa Thượng Thích Trí Tịnh Biên Soạn.

  Phật Lịch 2500 - Dương Lịch 1956.

   

 • Khai Thị Pháp Môn Niệm Phật.

  Ḥa Thượng Thích Trí Tịnh giảng.

  Ḥa Thượng Khai thị về cách quán tưởng và tŕ danh niệm Phật (Khai thị trong mùa An Cư Kiết Hạ).

   

 • Khai Thị Niệm Phật.

  • (01) (02)

   

 • Kinh Địa Tạng - Ḥa Thượng Trí Tịnh.

   

 • Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện.

  Trang Mỹ Lan Đọc.

  Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện.

  Phẩm Nhập Bất Tư Ngh́ Giải Thoát Cảnh Giới.

  Một phẩm trọng yếu nhất của Kinh Đại Phương Quăng Phật Hoa Nghiêm.  (Đời Đường Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Vương Chiếu, Hán dịch).

L

 • Lễ Khánh Tuế Ḥa Thương Thích Trí Tịnh - 90 Tuổi.

  Ḥa Thượng Thích Trí Tịnh Giảng.

  Ḥa Thượng khai thị trong ngày Khánh Tuế 90 tuổi tại Chùa Vạn Đức.

  Ngày 10 Tháng 08 Năm 2006.

   

 • Lễ Khánh Tuế Ḥa Thương Thích Trí Tịnh - 91 Tuổi.

  Ḥa Thượng Thích Trí Tịnh Giảng.

  Ḥa Thượng khai thị trong ngày Khánh Tuế 91 tuổi tại Chùa Vạn Đức.

  Ngày 29 Tháng 08 Năm 2007.

   

 • Lễ Khánh Tuế Ḥa Thương Thích Trí Tịnh - 92 Tuổi.

  Ḥa Thượng Thích Trí Tịnh Giảng.

  Ḥa Thượng khai thị trong ngày Khánh Tuế 92 tuổi tại Chùa Vạn Đức.

  Ngày 17 Tháng 08 Năm 2008.

   

 • Lễ Chúc Tết Ḥa Thượng Thích Trí Tịnh - Năm Kỷ Sửu 2009.

  Cư Sĩ Trí Nhân Đọc.

  Ḥa Thượng khai thi trong ngày đầu xuân năm Kỷ Sửu tại chùa Vạn Đức.

  Ngày 26 Tháng 01 Năm 2009.

P

 • Pháp Hoa Kinh Cương Yếu.

  Ḥa Thượng Thích Trí Tịnh biên soạn.

  Cư Sĩ Trí Nhân Đọc.

  Kinh Pháp Hoa là bộ Kinh lớn mà sau khi đức Phật diệt độ được lưu thông nhất và được nhiều người tŕ tụng nhất trong các bộ Kinh lớn.

  (Phât Lịch 2493, Dương Lịch 1948).

   

 • Pháp Hoa Thông Nghĩa.

  • (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)

  • (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

   

 • Phật Và Bồ Tát Thừa.

  Ḥa Thượng Thích Trí Tịnh giảng.

T

 • Tám Điều Khó.

  Ḥa Thượng Thích Trí Tịnh giảng.

   

 • Tư Duy Quán Xét.

  Ḥa Thượng Thích Trí Tịnh giảng.

   

 • Tứ Hoằng Thệ Nguyện.

  Cư Sĩ Trí Nhân Đọc.

  "Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ

  Phiền năo vô tận thệ nguyện đoạn

  Pháp môn vô lượng thệ nguyện học

  Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành"

  Giảng tại Chùa Vạn Đức, năm 1999.

   

 • Yếu Chỉ Pháp Môn Tịnh Độ.

  Ḥa Thượng Thích Trí Tịnh giảng.

  Ḥa Thượng giảng tại Chùa Vạn Linh, núi Cấm năm 2002.

Trở lại đầu trang

 

Hieu Giang VietNamese Buddhist Cultural Centre Of Ottawa 

Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Việt Nam Tại Ottawa - Hiếu Giang Ni Tự - www.Hieugiang.net